Das Projekt - Basisdaten

 

Name: BaTEG – Bamberg Teacher Education for a Global World

Förderzeitraum BaTEG I: 01.09.2019 - 31.12.2022

Förderzeitraum BaTEG II: 01.01.2023 - 31.12.2024

Förderlinie: Lehramt.International, DAAD

BaTEG-Steuergruppe: