Filologia Catalana

Obra catalanística Hans-Ingo Radatz

Publicacions sobre Temes de Filologia Catalana

 • 2023 – apareixerà: Ausiàs March (1397–1459): Dictats – Gedichte, 30 lyrische Meditationen des Leibfalkners von König Alfons V. von Aragonien über die Unmöglichkeit der trobadoresken Liebe, die Erforschung der eigenen Gefühle und das Scheitern der Theorie an der Realität [Dictats – poemes, 30 meditacions poètiques del falconer major del rei Alfons V d’Aragó sobre la impossibilitat de l’amor trobadoresc, la investigació dels propis sentiments i el fracàs de la teoria davant la realitat], traduït en versos alemanys del català antic i editat per Hans-Ingo Radatz, Regensburg Romanische Studien, 6, S. XXX–XXX, www.romanischestudien.de/xxxxxxxxxx. ISSN: 2364-4753,
 • 2023 – apareixerà: „Hacia un modelo comparativo del multilingüismo societal autóctono en Europa occidental: Discursos politolectales de conservación y sustitución”, en: Gugenberger, Eva (ed.): Lenguas regionales y minoritarias, Flensburg 12.-14. Maig de 2022.
 • 2023 – apareixerà: Majorcan Catalan, Amsterdam / Philadelphia John Benjamins.
 • 2022: „Genolectes, gramolectes i politolectes: una tipologia de les llengües no-estatals d’Europa”, in: Treballs de Sociolingüística Catalana 32 – Monogràfic ‚L’avaluació de les polítiques lingüístiques’, pp. 121-135.
 • 2021: „Ressenya de: Argenter, Joan A. & Lüdtke, Jens (eds.) (2020): Manual of Catalan Linguistics, Berlin/Boston: De Gruyter (Manuals of Romance Linguistics; 25), 784 pp.”, in: Vox Romanica 80, pp. 374-376.
 • 2020: „Spain in the 19th century: Spanish Nation Building and Catalonia’s attempt at becoming an Iberian Prussia”, en: Cortijo, Antonio / Martines, Vicent (ed.): History of Catalonia and Its Implications for Contemporary Nationalism and Cultural Conflict. Perspectives from History, Linguistics, Cultural Studies and Education, Hershey (PA) IGI Global, pp. 108-122
 • 2020: Canvi lingüístic, estandardització i identitat en català / Linguistic Change, Standardization and Identity in Catalan, a cura de Hans-Ingo Radatz, Amsterdam / Philadelphia John Benjamins (IVITRA Research in Linguistics and Literature; 27).
 • 2020: „Catalunya dins el conjunt de les ‘Nacions Lingüístiques sense Estat’ de l’antiga Europa llatina. Per a una Tipologia Areal Sociolingüística i el tipus configuracional LleROc (Llengua Regional d’Europa Occidental)”, en: Álvarez Vives, Vicente / Issel-Dombert, Sandra (ed.): Die Katalonienkrise – Konflikte um Sprache, Identität und Raum [La crisi catalana – conflictes arran de llengües, identitats i territoris] (= PhiN-Beiheft 22/2020 ), Berlin Fu Berlin, pp. 132–155
 • 2020: „‘Nation ohne Staat’ oder ‘Unruheprovinz’? Spanien, Katalonien und die Nationalismuskritik [‚Nació sense estat‘ o ‚Provincia problemàtica‘? Espanya, Catalunya i la crítica del nacionalisme]”, en: Europa ethnica 1/2 (2020), pp. 67-78
 • 2019: „Spanien, Katalonien und die Nationalismuskritik [Espanya, Catalunya i la crítica del nacionalisme]”, en: Peira: Gesellschaft für politisches Wagnis [Peira: Societat en favor de la innovació política], www.peira.org/spanien-katalonien-und-die- nationalismuskritik/
 • 2019: „State, national, regional, ethnic and pseudo-dialectalised sister languages: a socio-linguistic typology of language-characterising discourses”, en: eHumanista / IVITRA - Journal of Iberian Studies 15 (2019), pp. 514-529
 • 2018: „Identitats literàries entre centre i perifèria”, en: B. Monogràfic II. Identitats literàries entre centre i perifèria (= eHumanista/IVITRA 13, Journal of Iberian Studies), Santa Barbara, CA University of California Santa Barbara, pp. 140-141.
 • 2018: Identitats literàries entre centre i perifèria, a cura de Hans-Ingo Radatz, eHumanista/IVITRA 13, Journal of Iberian Studies), Santa Barbara, CA University of California Santa Barbara.
 • 2018: „Ressenya de Kremnitz, Georg (2018): Katalanische und okzitanische Renaissance, ein Vergleich von 1800 bis heute [Renaixença catalana i occitana, una comparació de 1800 als nostres dies], Berlin / Boston: De Gruyter (Romanistische Arbeitshefte; 67).”, en: Zeitschrift für Französische Sprache und Literatur (ZfSL) 2018:2-3, pp. 283-284.
 • 2017: „Katalonienkrise: Die Staats-Nation ist das Problem [La crisi catalana: el nacionalisme d’estat és el problema]”, en: Peira: Gesellschaft für politisches Wagnis [Peira: Societat en favor de la innovació política], www.peira.org/katalonienkrise-die-staats- nation-ist-das-problem/ URN: urn:nbn:de:bvb:473-irb-517712; DOI: doi.org/10.20378/irb-51771
 • 2017: „25è Col.loqui Germanocatalà ‘La batalla de les identitats: discursos de centre i perifèria’ (Otto-Friedrich-Universität Bamberg, 21-24 de setembre de 2016)”, en: Zeitschrift für Katalanistik 30 (2017), pp. 357-361.
 • 2016: „Umkämpfte Identitäten: Zentrum und Peripherie im Diskurs / La batalla de les identitats: discursos de centre i perifèria”, en: Mitteilungen des deutschen Katalanistenverbands 54 (September 2016), pp. 5-10.
 • 2015: „Mediale Emergenz als Indikator eigensprachlicher Selbstbehauptung: Das Beispiel der (west-)europäischen Regionalsprachen (WERS) [La medialització emergent com a indicador de l‘autoafimació identitària: l’exemple de les llengües regionals d’Europa occidental (LleReOc)]”, en: Alba Niño, María / Kailuweit, Rolf (ed.): Medien für Minderheitensprachen [Els mitjans de comunicació com a foment de les llengües minoritàries], Freiburg i. Br. Rombach Verlag (Freiburger Romanistische Arbeiten; 9), pp. 65-8.
 • 2014: „‘Clàssics’ i ‘clàssics locals’: l’Europa de Roís de Corella i la dels seus estudiosos moderns (un assaig)”, en: Joan Roís de Corella i el seu món (= Actes del Congrès Internacional ‘Any Roís de Corella’, València 3.-6.09.2013), València Institució Alfons el Magnànim, pp. 509-522.
 • 2013: „Regionalsprache und Minderheitensprache [Llengua regional i llengua minoritària]”, in: Herling, Sandra / Patzelt, Carolin (ed.): Weltsprache Spanisch: Variation, Soziolinguistik und geographische Verbreitung des Spanischen [L’espanyol llengua mundial: variació, sociolingüística i àmbit geogràfic de l‘espanyol], Handbuch für das Studium der Hispanistik [Manual de Filologia Hispànica], Stuttgart ibidem-Verlag, pp. 71-94.
 • 2012: „Per què els elements gal.loromànics fan ‘heavy’ en català. Arran del clàssic debat sobre la subagrupació del català”, en: eHumanista/IVITRA 2 (2012), Aspectes de diacronia de la llengua catalana (en el context romànic), ed. Josep Martines Peres, www.ehumanista.ucsb.edu/eHumanista%20IVITRA/Volume%202/index.shtml,, 202-218
 • 2012: „Der Typus WERS (WestEuropäische Regional-Sprachen): ein Plädoyer für eine soziolinguistische Arealtypologie [El tipus LleReOc (Llengua Regional d’Europa Occidental): par a una tipologia areal sociolingüística]”, en: Herling, Sandra / Patzelt, Carolin (ed.): Sprachkontakt, Sprachausbau und Verschriftungsproblematik: Aspekte der Normalisierung von Regionalsprachen in der Romania [Contacte lingüístic, planificació lingüística i el problema de la norma escrita: perspectives sobre la normalització lingüística de les llengües regionals dins la Romània], München Martin Meidenbauer, pp. 97-128.
 • 2011: „Ressenya de: Hubmaier, Ines: Die sprachliche Normalisierung des Katalanischen auf Menorca. Wien: Praesens, 2010 (Beihefte zu ‚Quo vadis, Romania?’; 41). 156 S.[La normalització lingüística del català a Menorca]”, en: Europa Ethnica 68 (1/2 2011 (2010), pp. 61-2.
 • 2011: Jordi de Sant Jordi: Der letzte Trobador, eine Anthologie [Jordi de Sant Jordi: l’últim dels trobadors; no és una antlogia sinó l’obra completa] Herausgegeben und übersetzt von Hans-Ingo Radatz [edició i traducció a cura de Hans-Ingo Radatz], Berlin u.a. LIT-Verlag (Katalanische Literatur des Mittelalters; 5).
 • 2010: Das Mallorquinische: gesprochenes Katalanisch auf Mallorca, deskriptive, typologische und soziolinguistische Aspekte [El mallorquí: el català oral de Mallorca; aspectes descriptius, tipològics i sociolingüístics] Aachen Shaker (Biblioteca Catalànica Germànica - Beihefte zur Zeitschrift für Katalanistik; 8).
 • 2010: Katalanisch – Wort für Wort, mit Begleitkassette [El català – paraula per paraula, acompanyat d’una cinta amb les pronunciacions], Bielefeld Peter Rump Verlags- und Vertriebsges. mbH (Kauderwelsch Band 72).
 • 2010: „Dialektliteratur in Spanien? [Literatura dialectal a Espanya?]”, en: Munske, Horst Haider (ed.): Dialektliteratur heute – regional und international.[La literatura dialectal avui – regional i internacional] Forschungskolloquium am Interdisziplinären Zentrum für Dialektforschung an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, 19.11.2009-20.11.2009, Erlangen <http://www.dialektforschung.phil.uni-erlangen.de/dialektliteratur>, pp. 95-111.
 • 2009: „Ausiàs March, deutsch”, en: Martines, Vicent (ed.): Ausiàs March poeta universal, vol. 2, València Institució Alfons el Magnànim, pp. 215-236
 • 2009: „Moll i Casasnovas, Francesc de Borja”, en: Stammerjohann, Harro (ed.): Lexicon Grammaticorum – A bio-bibliographical companion to the history of linguistics, 2ona ed., Tübingen Niemeyer, p. 1038.
 • 2009: „Das Katalanische – eine wenig bekannte und oft verkannte Sprache [El català – llengua poc coneguda i sovint malentesa]”, en: Pons, Arnau / Škrabec, Simona (ed.): Grenzen sind Straßen, Verbindungen zwischen der deutschen und der katalanischen Kultur, Bd. 2, Barcelona Institut Ramon Llull, pp. 30-33.
 • 2009: „Sanchis Guarner, Manuel”, en: Stammerjohann, Harro (ed.): Lexicon Grammaticorum – A bio-bibliographical companion to the history of linguistics, 2ona ed., Tübingen Niemeyer, pp. 1322-1323.
 • 2008: „Ausiàs March”, en: Visat. La revista digital de literatura i traducció del PEN català núm. 6 (octubre 2008), www.visat.cat/traduccions-literatura-catalana/cat/autor/8/ausias-march.html.
 • 2008: „Castellorquín – el castellano hablado de los mallorquines”, en: Sinner, Carsten / Wesch, Andreas (ed.): El castellano en las tierras de habla catalana, Madrid / Frankfurt am Main Iberoamericana – Vervuert, pp. 113-132.
 • 2008: „Una llengua que sovint es coneix poc i malament”, en: Pons, Arnau / Škrabec, Simona (ed.): Carrers de frontera, Passatges de la cultura alemanya a la cultura catalana, vol. 2, Barcelona Institut Ramon Llull, pp. 30-33.
 • 2008: Il Catalano in tasca, adattamento: Lorenzo Salinari, Chivasso Assimil (Assimil Evasioni).
 • 2007: „De la Mallorca pre-turística a la moderna – el context socio-econòmic i la desdialectalització del català de Mallorca”, en: Els Marges 81 (hivern de 2007), www.raco.cat/index.php/Marges/article/view/142105/193633, pp. 29-41.
 • 2006: „Vicent Andrés Estellés”, en: Visat. La revista digital de literatura i traducció del PEN català núm. 2 (octubre 2006), www.visat.cat/traduccions-literatura-catalana/cat/autor/17/vicent-andres-estelles.html.
 • 2006: „El català i els Països Catalans”, en: Visat. La revista digital de literatura i traducció del PEN català núm. 1 (gener 2006), www.visat.cat/articles/deu/7/das-katalanische-und-die-katalanische-lander.html.
 • 2006: Iberia polyglotta, zeitgenössische Gedichte und Kurzprosa in den Sprachen der Iberischen Halbinsel [Iberia polígotta: Poesia i prosa contemporània en les llengües de la peninsula ibèrica], a cura d’Aina Torrent-Lenzen i Hans-Ingo Radatz, Titz Axel Lenzen Verlag,
 • 2006: „Das Katalanische [El català]”, en: Radatz, Hans-Ingo / Torrent-Lenzen, Aina (ed.): Iberia polyglotta, Titz Axel Lenzen Verlag, pp. 187-193.
 • 2006: Mallorquinisch Wort für Wort [El mallorquí – paraula per paraula], Bielefeld Reise Know-How Verlag Peter Rump (Kauderwelsch Band 124).
 • 2005: Kauderwelsch Aussprache-Trainer Katalanisch – Wort für Wort, Sprachen lernen ohne Stress! [Entrenador de pronunciació – El català, paraula per paraula. Aprendre llengües sense estress!], Bielefeld Reise Know-How Verlag.
 • 2005: Kauderwelsch digital: Katalanisch – Wort für Wort, Sprachen lernen ohne Stress – am PC [Guia digital. El català, paraula per paraula. Aprendre llengües sense estress amb l’ordinador!], Bielefeld Reise Know-How Verlag.
 • 2005: „Un nuevo modelo comparativo del uso lingüístico regional en Europa occidental”, en: Wesch, Andreas / Torrent-Lenzen, Aina (ed.): Normen und Identitäten: Akten des 19. Deutschen Katalanistentags, Köln, 6.-9.6.2003, Titz Axel Lenzen Verlag, pp. 255-277.
 • 2005: „Traduir Ausiàs March a l’alemany – Què fer perquè un clàssic desconegut arribi al seu públic?”, en: Ponència al I Simposi Internacional de Traductors de Clàssics Valencians: Clàssics Valencians Poliglotes, La Nucia, 1-3 de desembre del 2005, Alacant Universitat d’Alacant.
 • 2004: „(Ressenya de:) Joan Solà, Maria-Rosa Lloret, Joan Mascaró, Manuel Pérez-Saldanya (eds.): Gramàtica del català contemporani. Barcelona: Empúries, 2002”, en: Zeitschrift für Katalanistik 17, pp. 252-256.
 • 2004: Le Catalan de poche, Chennevières-sur-Marne Assimil (Assimil Évasion).
 • 2004: „Gastkommentar: ‘Spanisch, Mallorquinisch, Katalanisch’ [Comentari invitat: Espanyol, Mallorquí, català]”, en: Mallorca Zeitung 203 / Woche 13 / 2004, p. 19.
 • 2003: „La perífrasis vado + infinitivo en castellano, francés y catalán: por la misma senda – pero a paso distinto”, en: Pusch, Claus / Wesch, Andreas (ed.): Verbalperiphrasen im Katalanischen und anderen romanischen Sprachen im Lichte aktueller Grammatiktheorien [Les perífrasis verbals en català i les altres llengües romàniques, vistes des de les teoríes gramàtical actuals], Akten des 18. Deutschen Katalanistentags, München 7.-10. Oktober 2001, Hamburg Buske (Beihefte zu Romanistik in Geschichte und Gegenwart; 9), pp. 61-75.
 • 2002: „Die erste Grammatik einer romanischen Sprache: eine Lektion in europäischer Kulturgeschichte [La primera gramàtica de una llengua romànica (Ramon Vidal de Besalú): una lliço en l’història cultural d‘Europa]”, en: Nicola Rohrbach / Aina Torrent-Lenzen (ed.): Deutsch-spanische Übersetzungsübungen, Titz: Lenzen, pp. 29-36.
 • 2002: „Das dialektale Element im Schriftkatalanischen Mallorcas aus historischer Perspektive [L’element dialectal en el català ecrit de Mallorca, vist des d’una perspectiva històrica]”, en: Kailuweit, Rolf / Laca, Brenda / Weidenbusch, Waltraut / Wesch, Andreas (ed.): Sprachgeschichte als Varietätengeschichte [L’història de la llengua com a història de les seves varietats], Miscel.lànies en honor del 60 anniversari de Jens Lüdtke, Tübingen Stauffenburg, pp. 303-314.
 • 2002: Le catalan de poche, adaptation française Joan Durandeu, Chennevières-sur-Marne Assimil (Assimil évasion).
 • 2001: Ausiàs March, deutsch [traducció mètreica dels poemes No. 1, 3, 25, 28, 29, 46, 76, 77, 80 i 83 a l’alemany), en: Ausiàs March: 10 poemes, 10 llengües, València Edicions 3i4.
 • 2000: „Der (wirklich) letzte Trobador: Jordi de Sant Jordi und die okzitanische Sprache [el veritable últim trobador: Jordi de Sant Jordi i la llengua occitana]”, en: Rieger, Angelica (ed.): Okzitanistik, Altokzitanistik und Provenzalistik: Geschichte und Auftrag einer europäischen Philologie, Frankfurt am Main u.a. Peter Lang, pp. 133-145.
 • 2000: „(Ressenya de:) Rolf Kailuweit: <Vom EIGENEN SPRECHEN. Eine Geschichte der spanisch-katalanischen Diglossie in Katalonien (1759- 1859)>. Frankfurt a. M. u.a.: Peter Lang”, in: Romanische Forschungen 112:4, pp. 517-520.
 • 1999: „(Ressenya de:) <Guillem Calaforra i Castellano (ed.): „Wilhelm Meyer- Lübke i ‘Das Katalanische’: introducció i traducció”, Barcelona: IEC, 1998>, en: Zeitschrift für Katalanistik 12, pp. 177-180.
 • 1999: Katalanisch: Sprachwissenschaft und Sprachkultur, [El català: llengua i cultura lingüística] Akten des 14. Deutschen Katalanistentages im Rahmen von ‘Romania I’, Jena, 28.9.- 2.10.1997, a cura de Rolf Kailuweit i Hans-Ingo Radatz, Frankfurt am Main Vervuert.
 • 1998: „(Ressenya de:) <Actes del desè col.loqui internacional de llengua i literatura catalanes, Frankfurt am Main, 18-25 de setembre de 1994> vol. III, a cura d’Axel Schönberger i Tilbert D. Stegmann, Barcelona: AILLC / Publicacions de l’Abadia de Montserrrat”, Romanische Forschungen 110/2, pp. 228-232.
 • 1997: Mallorca: Studien zu Sprache, Literatur und Kultur [Mallorca: estudis de llengua, literatura i cultura], Resultats del ‘Viatge Cultural’ 1996 organitzat pel Consell Insular de Mallorca, a cura de Hans-Ingo Radatz, Chemnitz Technische Universität Chemnitz-Zwickau,
 • 1997: „Vom Unterschied zwischen Schlankheit und Magersucht: Hintergrundinformationen anläßlich der Debatte zur Entwicklung der Deutsch-Katalanischen Gesellschaft [La diferència entre esveltesa i anorèxia: informacions sobre el debat intern de l’Associació Germano-Catalana]”, en: Tranvía 45 (Juni 1997), pp. 26-28.
 • 1996: „Fabra, Pompeu”, en: Stammerjohann, Harro (ed.): Lexicon Grammaticorum - Who’s Who in the History of World Linguistics, Tübingen Niemeyer, p. 286.
 • 1994: „Ausiàs March: Gedanken anläßlich der erstmaligen Übertragung des großen valencianischen Klassikers ins Deutsche (ein Werkstattbericht) [Ausiàs March: Reflexions arran de la primera traducció del gran clàssic valencià a l’alemany (un informe de taller)]”, en: Schönberger, Axel / Zimmermann, Klaus (ed.): De orbis Hispani linguis litteris historia moribus, (miscel.lània Dietrich Briesemeister), Frankfurt am Main Domus Editoria Europaea, pp. 373-404.
 • 1994: „Deutschsprachige Lehr- und Nachschlagewerke des Katalanischen [Mètodes i dicconaris catalans per a aprenents alemanys]”, en: Neusprachliche Mitteilungen aus Wissenschaft und Praxis 29, pp. 47-52.
 • 1994: „Observacions sobre el sistema pronominal del català parlat de Mallorca”, in: Gabriele Berkenbusch / Christine Bierbach (ed.): Akten des 2. gemeinsamen Kolloquiums der deutschsprachigen Lusitanistik und Katalanistik [Actes del segon col.loqui conjunt dels catalanistes i lusitanistes alemanys], Berlin, 10.-12. September 1992, Frankfurt Domus Editoria Europaea, pp. 81-96.
 • 1993: „(Ressenya de:) Fontelles, Antoni / García, Laura y Lanuza, Joaquim: Gramatica [sic!] de la llengua valenciana”, en: Revista de Filología Románica 9, pp. 306-9.
 • 1993: „‘Katalanisch’ oder ‘Valencianisch’?: zum sprachlichen Sezessionismus im Land València”, in: Zeitschrift für Katalanistik 6, pp. 97-120; de nou en: www.antiblavers.org/Main/Catal%c3%a0OValenci%c3%a0; allà en traducció anglesa, espanyola i catalana: “‘Catalan’ or ‘Valencian’?: On linguistic secessionism in the Valencian Autonomous Region”, “¿’Catalán’ o ‘valenciano’?: En torno al secesionismo lingüístico en el País Valenciano”, “‘Català’ o ‘valencià’?: Al voltant del secessionisme lingüístic al País Valencià”.
 • 1993: „(Ressenya de:) Ackermann, Gerhard: Von Carles Riba zu Bertolt Brecht: Die Rezeption der deutschen Literatur in Katalonien während der Franco- Zeit”, en: Bulletin of Hispanic Studies (Liverpool) 70/2, April 1993, p. 283.
 • 1992: Katalanische Ortsnamen: Führer des amtlichen Sprachgebrauchs auf den Balearen, in Katalonien und im Land València [Toponímia catalana: guia de l’ús normatiu per les comunitats autònomes de Balears, Catalunya i la Comunitat Valenciana], Frankfurt am Main Domus Editoria Europaea.
 • 1992: „Joan Vinyoli: Das lyrische Werk [Joan Vinyoli: obra poètica completa]”, en: Kindlers Neues Literatur Lexikon, Bd. [Encyclopèdia de les obres literàries, tom.] 17, München Kindler, pp. 192-194
 • 1991: „Carles Riba: ‘Elegies de Bierville’”, en: Kindlers Neues Literatur Lexikon, Bd. [Encyclopèdia de les obres literàries, tom.] 14, München: Kindler, p. 61; de nou en: (1995) Hauptwerke der spanischen und portugiesischen Literatur [Obres cabdals de la literatura espanyola i portuguesa], München Kindler, pp. 540-542.
 • 1991: „Joan Ramis i Ramis: ‘Lucrècia’”, en: Kindlers Neues Literatur Lexikon, Bd. [Encyclopèdia de les obres literàries, tom.] 13, München Kindler, p. 927.
 • 1991: „Josep Pous i Pagès: ‘La vida i la mort d’en Jordi Fraginals”, en: Kindlers Neues Literatur Lexikon, Bd. [Encyclopèdia de les obres literàries, tom.] 13, München: Kindler, p. 594; de nou en: (1995) Hauptwerke der spanischen und portugiesischen Literatur [Obres cabdals de la literatura espanyola i portuguesa], München Kindler, pp. 536-537.
 • 1991: „Joan Salvat-Papasseit: Das lyrische Werk [Joan Salvat-Papasseit: obra poètica completa]”, en: Kindlers Neues Literatur Lexikon, Bd. [Encyclopèdia de les obres literàries, tom.] 14, München: Kindler, p. 680; de nou en: (1995) Hauptwerke der spanischen und portugiesischen Literatur [Obres cabdals de la literatura espanyola i portuguesa], München Kindler, pp. 557-559.
 • 1991: „Mercè Rodoreda: ‘Viatges i flors’”, en: Kindlers Neues Literatur Lexikon, Bd. [Encyclopèdia de les obres literàries, tom.] 14, München: Kindler, p. 236; wieder in: (1995) Hauptwerke der spanischen und portugiesischen Literatur, München Kindler, pp. 549-550.
 • 1991: „Bartomeu Rosselló Pòrcel: Das lyrische Werk [Bartomeu Rosselló Pòrcel: obra poètica completa]”, en: Kindlers Neues Literatur Lexikon, Bd. [Encyclopèdia de les obres literàries, tom.] 14, München: Kindler, S. 320; de nou en: (1995) Hauptwerke der spanischen und portugiesischen Literatur [Obres cabdals de la literatura espanyola i portuguesa], München Kindler, pp. 550-551.
 • 1991: „Josep Palau i Fabre: Das lyrische Werk [Josep Palau i Fabre: obra poètica completa]”, en: Kindlers Neues Literatur Lexikon, Bd. [Encyclopèdia de les obres literàries, tom.] 12, München: Kindler, p. 891; de nou en: (1995) Hauptwerke der spanischen und portugiesischen Literatur [Obres cabdals de la literatura espanyola i portuguesa], München Kindler, pp. 527-528.
 • 1991: „Das Katalanische und die anderen Sprachen Spaniens [El català i les altres llengües d‘Espanya]”, en: Hispanorama 57 (März 1991), pp. 25-27.
 • 1991: „Zu Fritz Vogelgsangs Espriu-Übersetzungen [Arran de les traduccions de Salvador espriu fetes per Fritz Vogelgsang]”, in: Tranvía 21 (Juni 1991), pp. 47-48.
 • 1991: „Tips für Spanischlernende zum passiven Verständnis des Katalanischen [Consells per a aprenents d’espanyol per facilitar la comprensió de textos escrits en català]”, en: Hispanorama 57 (März 1991), pp. 27-28.
 • 1991: „Lehrwerke des Katalanischen aus der Sicht deutschsprachiger Katalanischlernender [Mètodes de llengua catalana des de la perspectiva d’aprenents germanòfons]”, en: Mitteilungen der Deutsch-Katalanischen Gesellschaft 17 (März 1991), pp. 7-15.
 • 1991: „Joan Salvat-Papasseit: Der Mythos des Alltäglichen [Joan Salvat-Papasseit: el mite de les coses quotidianes]”, en: Zeitschrift für Katalanistik 4, pp. 249-62.
 • 1990: „Homes i No” (1957) von Manuel de Pedrolo: ein nur scheinbar absurdes Theaterstück! [‚Homes i no‘ de Manuel de Pedrolo – una peca de teatre que només sembla absurda] Vortrag in Mainz am 12. Juni 1990.
 • 1990: „Vicent Andrés Estellés: Die großen Reisigbündelfeuer [traducció mètrica de ‚Els grans focs dels garbons‘ de Vicent Andrés Estellés]”, en: Sirene 6, pp. 122-137.
 • 1989: „Sprachliches Selbstverständnis und sprachliche Realität: ein soziolinguistisches Experiment zum Gebrauch balearischer Artikel [Autoevaluació i realitat lingüística: un experiment sociolingüístic sobre l’ús dels articles baleàrics]”, en: Zeitschrift für Katalanistik 2, pp. 64-90.