Ältere Modulhandbücher des Studiengangs Bachelor European Economic Studies

Ältere Modulhandbücher der Studiengänge Bachelor und Master European Economic Studies

Modulhandbuch für das Sommersemester 2022(499.3 KB)

Modulhandbuch für das Wintersemester 2021/2022(499.3 KB, 136 Seiten)

Modulhandbuch für das Sommersemester 2021(461.5 KB, 138 Seiten)

Modulhandbuch für das Wintersemester 2020/2021(460.9 KB)

Modulhandbuch für das Sommersemester 2020(467.1 KB)

Modulhandbuch für das Wintersemester 2019/2020(448.3 KB, 137 Seiten)

Modulhandbuch für das Sommersemester 2019(448.2 KB, 137 Seiten)

Modulhandbuch für das Wintersemester 2018/2019(424.5 KB, 136 Seiten)

Modulhandbuch für das Sommersemester 2018(410.6 KB, 132 Seiten)

Modulhandbuch für das Wintersemester 2017/2018(437.2 KB, 135 Seiten)

Modulhandbuch für das Sommersemester 2017(430.0 KB, 136 Seiten)

Modulhandbuch für das Wintersemester 2016/2017(441.6 KB, 137 Seiten)

Modulhandbuch für das Sommersemester 2016(403.5 KB, 126 Seiten)

Modulhandbuch für das Wintersemester 2015/2016(371.6 KB, 112 Seiten)

Modulhandbuch für das Sommersemester 2015(371.6 KB, 112 Seiten)

Modulhandbuch für das Wintersemester 2014/2015(374.8 KB, 120 Seiten)

Modulhandbuch für das Sommersemester 2014(436.2 KB, 58 Seiten)

Modulhandbuch für das Wintersemester 2013/2014(249.2 KB, 57 Seiten)

Modulhandbuch für das Sommersemester 2013(250.8 KB, 57 Seiten)

Modulhandbuch für das Wintersemester 2012/2013(241.8 KB, 57 Seiten)

Modulhandbuch für das Sommersemester 2012(285.3 KB, 58 Seiten)

Modulhandbuch Stand 22.08.2011(339.3 KB, 59 Seiten)

Modulhandbuch Stand 05.07.2010(339.3 KB, 59 Seiten)

Modulhandbuch Stand Mai 2009(772.2 KB, 42 Seiten)

Modulhandbuch Stand 22.05.2007(1.3 MB, 45 Seiten)