Direction

Executive Director: since April 1st 2018

Prof. Dr. Stephan Albrecht

Lehrstuhl für Kunstgeschichte, insbesondere Mittelalterliche Kunstgeschichte/Chair in Medieval Art History(german only)

Kranen 10, 96045 Bamberg
Tel: 0951/863-2201

E-Mail: stephan.albrecht(at)uni-bamberg.de

 

Further members:
===============