Alisa Calatrava

Studiengang: HF Kommunikationswissenschaft, in den Nebenfächern: European Economic Studies & Politikwissenschaft, BA

am Lehrstuhl seit: SS18

Eva-Maria Hümmer

Studiengang: IBWL, BA

am Lehrstuhl seit: WS19/20

Felix Kullmann

Studiengang: IBWL, BA

am Lehrstuhl seit: WS18/19

Michael Schirmer

Studiengang: BWL, MA

am Lehrstuhl seit: WS17/18

Carolin Singer

Studiengang: BWL, MA

am Lehrstuhl seit: SS17

Nadine Zehe

Studiengang: BWL, MA

am Lehrstuhl seit: WS19/20