Projektleitung

Prof. Dr. Hans-Günther Roßbach
Otto-Friedrich-Universität Bamberg
An der Weberei 5
96047 Bamberg
Telefon: -49 (0) 951/863-1820
hans-guenther.rossbach@uni-bamberg.de.de

Prof. Dr. Sabine Weinert
Otto-Friedrich-Universität Bamberg
Lehrstuhl Psychologie I – Entwicklungspsychologie
Steinertstraße 1
96047 Bamberg
Telefon: +49 (0) 951/863-1900
Fax: +49 (0) 951/863-1181
sabine.weinert(at)uni-bamberg.de

Co-Antragsteller

Dr. Simone Lehrl

Otto-Friedrich-Universität Bamberg
Lehrstuhl Elementar- u. Familienpädagogik | Lehrstuhl Psychologie I – Entwicklungspsychologie
An der Weberei 5 | Steinertstraße 1
96047 Bamberg
Telefon: +49 (0) 951/863-2788
Fax: +49 (0) 951/863-1181
simone.lehrl@uni-bamberg.de

 

Dr. Susanne Ebert

Otto-Friedrich-Universität Bamberg
Lehrstuhl Psychologie I – Entwicklungspsychologie
Steinertstraße 1
96047 Bamberg
Telefon: +49 (0) 951/863-3160
Fax: +49 (0) 951/863-1181
susanne.ebert@uni-bamberg.de